Ważne daty

 4 – 27 kwietnia 2016r. Skła­da­nie de­kla­ra­cji przy­stą­pie­nia do spraw­dzia­nu predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej (deklarację pobrać z menu).
30 maja 2016r. o godz.9:00
Spraw­dzian pre­dys­po­zy­cji językowych (90 min).
 od 1 do 23 czerwca 2016r. Generowanie elektronicznych wniosków (należy wybrać w max. 3 gimnazjach nieobwodowych oraz w gimnazjach obwodowych, wpisać oceny, dokonać ewentualnie zmian preferencji, wydrukować wniosek). Wygenerowanie wniosków w systemie elektronicznym jest równoznaczne ze złożeniem podania o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum.
 24 – 28 czerwca 2016r. (do godz. 15:00) Składanie w szkole I wyboru wydrukowanych wniosków i kopii/oryginałów wymaganych dokumentów (w przypadku wskazania jedynie szkoły obwodowej – należy w szkole obwodowej złożyć oryginały dokumentów).
 05 lipca 2016r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkole I wyboru (i na stronie rekrutacji).
 18 i 19 lipca 2016 r. (tylko dwa dni!) do godz. 15:00 Składanie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum).
 do 20 lipca 2016r.  Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum (w szkole i na stronie rekrutacji).
 niezwłocznie Powiadomienie gimnazjum obwodowego o podjęciu nauki w innej szkole (nie objętej elektroniczną rekrutacją).

Kandydat do klasy dwujęzycznej:

  • zobowiązany jest do stawienia się 15 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu predyspozycji językowych,
  • musi okazać ważną legitymację szkolną; uczniowie bez legitymacji nie zostaną dopuszczeni do sprawdzianu,
  • pisze sprawdziany czarnym lub niebieskim długopisem/piórem,
  • na salę, w której przeprowadzany jest sprawdzian predyspozycji, nie wnosi telefonu komórkowego.